HVB


Nätverkscentrums HVB är ett behandlingskollektiv för barn och unga, 16-20 år. Verksamheten är belägen 1,5 mil från Göteborgs Centralstation och 5 km från Kungälvs Centrum, och har bra kollektiva förbindelser.

Arbetet omfattar individualiserat stöd,social träning, motiverande samtal och att bygga och stärka hållbara, långsiktiga nätverk runt klienten. Där vår roll är att ge klienterna de redskap och förutsättningar som de behöver inför det kommande vuxenlivet.

Vid första kontakt med socialhandläggare och genom studiebesök görs en strukturerad bedömning om en placering hos oss är lämplig för berörd klient utifrån dennes förutsättningar.

Våra klienter är sysselsatta i skola, arbete eller praktik, i de fall då klienten inte är i sysselsättning vid inskrivning kommer denne att få stöd i att återuppta eller att påbörja en fungerande sysselsättning.

Vi erbjuder våra klienter såväl gemensamma som individuella aktiviteter. Exempel på gemensamma aktiviteter kan vara: Gym, simning, biobesök m.m. Delaktighet får klienterna genom exempelvis deltagande på våra stormöten, där de kan ge egna förslag på roliga/ givande aktiviteter. På boendet finns det olika slags sysselsättningar, exempelvis tv-spel, biljard, internet, filmer och dator. Boendet erbjuder även läxhjälp varje dag.

Vi arbetar med kvalificerat kontaktmanskap utifrån ett individualiseratstöd där vi tillsammans med den unge, handläggare på Socialtjänsten och andra nyckelpersoner i den unges nätverk formar stödinsats och genomförandeplan. Varje klient tilldelas 2 kontaktpersoner som kontinuerligt har strukturerade samtal med klienten. Syftet med denna samverkan/handledning är att erbjuda klienten en meningsfull vardag, där individens behov synliggörs och där klienten får möjlighet att lyfta egna känslor, tankar samt sina behov, vilket i sin tur leder till en positiv känslo- och beteendemässig utveckling. Sammanfattningar lämnas till socialsekreterare var 6:e vecka och genomförandeplaner lämnas in var 3:e månad.


Föreståndare:
Sofia Ahlstrand
sofia@nvcgbg.se

Administratör:
Linnea Berggren
linnea@nvcgbg.se