ÖPPENVÅRD

Nätverkscentrum erbjuder kvalificerad öppenvård till ungdomar och deras familjer med psykosocial problematik, där det av socialtjänsten bedöms finnas behov av stöd och behandling. Vi har också lång
erfarenhet av arbete rörande ensamkommande ungdomar varför våra öppenvårdsinsatser även riktar sig mot familjer och ungdomar som har behov av stöd vad gäller att integrera sig i det svenska samhället. Nätverkscentrum tar emot alla ungdomar med någon typ av relations- eller psykosocial problematik, med undantag för ungdomar i aktivt missbruk eller där det finns klart definierade psykiatriska problem, exempelvis aktiv psykos. Behandlingsarbetet bygger på hur behovet ser ut och omfattar familjeterapi, individualterapi, integrationsarbete och kvalificerat kontaktmanskap. Vi utför även psykosociala utredningar som stöd för socialtjänsten.


Vår grundsyn är psykodynamisk och bygger på systemteoretisk teoribildning med salutogena inslag. Det vill säga vi bygger vidare på de egenskaper klienten har och lär denne nyttja dessa på positiva och
för den unge, främjande sätt. Behandlingsarbetet sker också utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt. Mycket av vår energi ligger på att bygga, stärka och utveckla de nätverk som finns runt ungdomarna och vi har en stark tro på varje individs egna förmågor. Att med rätt stöd kunna utveckla och hantera sin
tillvaro, omgivning och relationer på ett konstruktivt sätt. Vi utgår från de resurser och förmågor som finns och medvetandegör samt stärker dem. Vi arbetar med hela familjen/nätverket för att skapa de bästa förutsättningarna för ungdomen i fråga. Metoderna vi använder oss av varierar därmed utefter behov. Dock är BBIC, Hitta Rätt samt motiverande samtal fast grundade i hur vi arbetar. I de fall nätverk/familj saknas erbjuder vi individualterapi och arbetet handlar då mycket om att stödja ungdomen i att bygga ett stabilt och hälsosamt nätverk som denne kan främjas i.